Księgowość i Podatki

foto


Firma Uniconsult oferuje usług w zakresie: 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych, powiązanych z prowadzonymi księgami rachunkowymi,
 • Weryfikacja poprawności dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz podatkowym,
 • Bieżąca dekretacja oraz księgowanie dokumentów,
 • Przygotowywanie oraz składanie w Urzędzie Skarbowym, w imieniu Klienta sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami prawa,
 • Uczestnictwo oraz reprezentowanie Klienta w kontrolach i postępowaniach podatkowych lub skarbowych,
 • Kontakt z organami podatkowymi, przygotowywanie odpowiednich pism wyjaśniających,
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Bieżące monitorowanie stanu rozliczeń z poszczególnymi kontrahentami. Informowanie klienta z wyprzedzeniem o rozrachunkach przeterminowanych oraz nierozliczonych,
 • Sporządzanie rocznej informacji dodatkowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności gospodarczej (dotyczy spółek prawa handlowego),
 • Opracowanie i wdrożenie zasad polityki rachunkowości,
 • Opracowanie i wdrożenie zakładowego planu kont, dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta,
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • Tymczasowe zastępstwo ekipy działu księgowości wszystkich szczebli,
 • Archiwizacja dokumentów.

 

 

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ryczałtu:

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych, powiązanych z prowadzoną książką przychodów i rozchodów,
 • Weryfikacja poprawności dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym oraz podatkowym,
 • Bieżące księgowanie dokumentów przychodowych i kosztowych w książce przychodów,
 • Bieżące monitorowanie stanu rozliczeń z poszczególnymi kontrahentami,
 • Informowanie klienta z wyprzedzeniem o rozrachunkach przeterminowanych oraz nierozliczonych,
 • Uczestnictwo oraz reprezentowanie Klienta w kontrolach i postępowaniach podatkowych lub skarbowych,
 • Kontakt z organami podatkowymi, przygotowywanie odpowiednich pism wyjaśniających,
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji,
 • Archiwizacja dokumentów.

 

 

Podatki od towarów i usług (VAT)

 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, obejmującej rejestr zakupów oraz rejestr sprzedaży, umożliwiający sporządzenie prawidłowej deklaracji podatkowej,
 • VAT–UE,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT na podstawie zapisów w rejestrach.

 

 

Podatek dochodowy (CIT oraz PIT)

 • Przygotowywanie miesięcznej kalkulacji podatkowej
 • Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Sporządzanie, według wzorów określonych przepisami deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu ( CIT-8 )
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych związanych z listą płac: PIT-4R, PIT-8A
 • Sporządzanie zeznań rocznych pracowników: PIT-11, PIT-8B, PIT-40
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz rocznego obliczenia podatku dla pracowników Klienta.